Cây Lát Hoa

400,000 

Có tên khoa học là Chukrasia Tabularis

Thuộc chi Lát, họ Xoan.

ĐẶT HÀNG NHANH